Izvedba transakcij

Nudimo celovite storitve na področju statusnih preoblikovanj in kapitalskih transferjev. Svetujemo kako gospodarsko-pravno pravilno in davčno optimalno izpeljati določeno transakcijo. Nudimo celovito storitev – od svetovanja do izvedbe.

Statusna preoblikovanja in kapitalski transferji so kompleksno in multidisciplinarno področje, zato sodelujemo z najboljšimi strokovnjaki, kot so ocenjevalci vrednosti premoženja, revizorji, izvedenci, strokovnjaki za intelektualno lastnino itd.

Vsak posel ima davčne implikacije. Slabo davčno načrtovanje lahko prinese negativne in drage posledice. Dobro davčno načrtovanje pomeni prihranek ali vsaj večjo gotovost in miren spanec.

Celovito vam svetujemo pri prodaji deleža v družbi, naj si gre za izstop družbenika iz družbe, prodajo deleža vstopajočemu družbeniku, prodajo deleža strateškemu partnerju ali drugačno prodajo deleža.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo (pogodbe, sklepe, akte itd.) za izvedbo transakcije ter organiziramo narok pri notarju.

V nekaterih primerih je potrebno izdelati oceno vrednosti deleža, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij z ustrezno licenco.
Vrednotenje delež je potrebno zlasti, ko gre za prodajo deleža družbi, pri čemer nastane lastni poslovni delež, ali ko gre za prodajo deleža povezanim osebam.

Po odsvojitvi (praviloma do 28. februarja za preteklo leto) je potrebno oddati napoved kapitalskih dobičkov pristojnemu davčnemu organu.

Pogosto se dogaja, da želi starejša generacija prepustiti podjetje mlajši generaciji na način, da denimo starši podarijo delež v podjetju svojim otrokom, ki bodo nadaljevali posel.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo (pogodbe, sklepe, akte itd.) za izvedbo transakcije ter organiziramo narok pri notarju.

Takšna transakcija ima veliko davčni implikacij. Prvič, potrebno je narediti napoved davka na dediščine in darila, ki se v primeru prvega dednega reda (starši-otroci) sicer ne odmeri. Drugič, potrebno je napovedati kapitalski dobiček (praviloma do 28. februarja za preteklo leto) ali narediti priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti, kar pomeni, da se v trenutku podaritve davek ne odmeri, temveč se odmeri šele pri naslednji odsvojitvi (ko denimo delež proda otrok). To pomeni, da je lahko pod določenimi pogoji transakcija podaritve deleža povsem davčno nevtralna.

Pogosto se dogaja, da start-up podjetje potrebuje svež kapital, ker pri bankah zaradi »mladosti« ali slabe bonitetne ocene ne more dobiti kredita. V podjetje lahko zato vstopi poslovni angel ali strateški partner, ki vplača dodatna denarna sredstva.

V interesu ustanovitelja podjetja je, da investitorju ne prepusti prevelike kontrole nad podjetjem oziroma mu ne preda prevelikega deleža v kapitalu podjetja.

Zato je vstop strateškega partnerja mogoče izpeljati na različne načine. Denimo, investitor lahko le manjši delež investicije vplača v osnovni kapital podjetja in večji delež v vplačani presežek kapitala (agio). Ali pa delno financira podjetje s kapitalom (equity) in delno s kreditom (debt).

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo (pogodbe, sklepe, akte itd.) za izvedbo transakcije ter organiziramo narok pri notarju ter vam svetujemo glede davčnih vidikov transakcije.

Zagotavljamo vam najkvalitetnejše svetovalne storitve po meri, ki bodo pomembno prispevale k povečanju dodane vrednosti vašega posla.

Svetujemo glede statusnih preoblikovanj kot so delitve in združitve.

Tako delitve kot združitve so lahko davčno povsem nevtralne, če se pred izvedbo transakcije davčnemu organu predloži priglasitev transakcije. Davčna nevtralnost pomeni, da vsi potencialni dobički, ki nastanejo pri prenosni družbi, niso obdavčeni oziroma se izvzamejo iz davčne osnove.

Z davčnega vidika je pri delitvah pomembno, da oddeljeni obrat predstavlja poslovno zaokroženo celoto in vsebuje premoženje, ki je kot sklop sposobno tvoriti denar ustvarjajočo enoto. Ko se priglaša transakcija oddelitve, je potrebno davčnemu organu to dejstvo jasno predstaviti.

Delitve in združitve so kompleksna materija in zahtevajo poglobljeno znanje z računovodskega, davčnega in pravnega področja.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo (pogodbe, sklepe, akte itd.) za izvedbo transakcije ter organiziramo narok pri notarju ter vam svetujemo glede davčnih in računovodskih vidikov transakcije.

Ker so časi nepredvidljivi in poslovno okolje tvegano, postaja vedno bolj pomembno, da je lastniška struktura podjetja oblikovana pametno in preudarno. To pomeni, da je ključno premoženje podjetja ločeno od operativnega poslovanja. To pomeni, da je lastniška struktura taka, da je denimo matična družba lastnica nepremičnin, patentov in opreme, medtem ko operativno podjetje opravlja zgolj trgovsko ali proizvodno dejavnost z najetim premoženjem.

Preobrazbo v varno lastniško strukturo je mogoče doseči s transakcijo zamenjave kapitalskih deležev, ki je v primeru izpolnjevanja določenih pogojev, davčno povsem nevtralna.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo za izvedbo transakcije ter vam svetujemo glede davčnih in računovodskih vidikov posla.

upc-davcno-svetovanje-ocenjevanje-vrednosti-podjetij-UPC

Družba lahko preneha z likvidacijo, s stečajem, po skrajšanem postopku ali drugače. Izplačila, ki jih prejmejo družbeniki ob prenehanju družbe so predmet obdavčenja.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo glede prenehanja družbe ter vam svetujemo glede davčnih in računovodskih vidikov posla.

Naše znanje nenehno izpopolnjujemo.