Davčno svetovanje

Priprava DDV obračunov

Za tuje pravne osebe, ki poslujejo na območju Slovenije, in izpolnjujejo pogoje za registracijo za namene DDV v Sloveniji nudimo naslednje storitve:1000 Ljubljana, Slovenija

Registraciji za namene DDV.
Izdelava DDV obračunov (vodenje davčnih knjig ter priprava in vložitev obrazca DDV-O preko sistema e-davki).
Izdelava intrastat in kvartalnih poročil.
Zastopanje strank v primeru davčne inšpekcije.
Svetovanje s področja DDV.

Zastopanja v postopkih

Ste zaskrbljeni, ker se je najavil davčni inšpektor? Če boste ustrezno pripravljeni nanj, je vaša skrb odveč. Pri tem vam lahko pomagamo na sledeč način:

Še pred prihodom davčnega inšpektorje preverimo področja, ki bodo predmet davčnega postopka (glej tudi Preventivni davčni pregledi).
Vodimo komunikacijo z davčnim organom.
Skupaj z vami pripravimo argumente za sporne zaključke davčnega organa.
Pripravimo in vložimo pripombe in pritožbe.

Statusna preoblikovanja

Pri statusnih preoblikovanjih, naj si gre za združitev, delitev ali prenos obrata (dejavnosti) na drugo družbo, lahko ponudimo celotno rešitev, ki zajema:

Izdelavo mnenja glede davčnih in računovodskih vidikov transakcije.
Pripravo priglasitve transakcije davčnemu organu, na podlagi katere je družba upravičena do določenih davčnih ugodnosti.
Pripravo načrta oziroma pogodbe, primeroma oddelitvenega načrta, ki ga je potrebno vložiti pri registrskemu organu.
Praktično izpeljavo celotne transakcije.
Druge storitve po želji stranke.

Odlikuje nas strokovnost na področju davčne zakonodaje in predpisov s področja računovodstva in revizije

Optimiranje za lastnike

Podjetnikom (lastnikom) in poslovodjem svetujemo pri optimizaciji osebnih prejemkov in prejemkov na podlagi udeležbe v kapitalu in delitvi dobička.

Olajšave za R&R

Uspešne družbe v okviru svojega poslovanja neprestano vlagajo v raziskave in razvoj, pri tem pa so premalo pozorne na možnost uveljavljanja davčne olajšave iz naslova teh vlaganj.

Nudimo vam dve obliki sodelovanja, in sicer:

V obliki svetovalne funkcije pri pripravi razvojnega načrta.
V obliki svetovalne funkcije pri pripravi razvojnega načrta.

Družba, ki ne bo opredelila vlaganj v R&R v poslovnem načrtu oziroma posebnem razvojnem projektu, ne bo mogla zagovarjati davčne olajšave iz tega naslova.

Preventivni davčni pregledi

Preventivni davčni pregled je namenjen kontroli pravilnosti obračunavanja in plačevanja posameznih vrst davkov in je lahko:

Celovit davčni pregled, ki zajema pregled davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in drugih davkov ali prispevkov.
Delni davčni pregled, ki zajema posamezno od naštetih področij ali kombinacijo le-teh..

V okviru davčnega pregleda preverimo:

Kritična področja, ki so po naših izkušnjah največkrat predmet inšpekcijskega postopka.
Področja, ki lahko glede na posebnosti dejavnosti družbe predstavljajo davčno tveganje.
Tiste poslovne dogodke, ki imajo bistven vpliv na izkaz poslovnega izida in davčno osnovo.

Kot nadgradnjo davčnega pregleda nudimo svetovanje pri optimiranju davčne osnove ter optimiranje za lastnike in poslovodje.

Imamo praktične izkušnje pri svetovanju malim,
srednjim in velikim podjetjem v Sloveniji in tujini

Transferne cene

Družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, so dolžne transferne cene zagotavljati na ravni primerljivih tržnih cen. V ta namen morajo zagotoviti dokumentacijo, v kateri opredelijo vse povezane transakcije in način medsebojnega zaračunavanja – transferne cene.

V okviru svetovanja na področju transfernih cen vam nudimo:

Pripravo celotne dokumentacije ali le dela (posameznih transakcij).
Svetujemo pri izbiri ustrezne metode za določanje transfernih cen in njenem argumentiranju.
Nudimo pomoč pri izvedbi finančnih analiz.
Pregledamo že pripravljeno dokumentacijo in podamo naše mnenje in predloge.

Dokumentacijo so dolžne vnaprej pripraviti le družbe, ki poslujejo s tujimi povezanimi osebami (nerezidenti).
Naše storitve so kvalitetne ker:

Smo dokumentacijo pripravljali že za več kot 50 priznanih slovenskih družb.
So se naši kadri izobraževali v tujini pri priznanih strokovnjakih na področju transfernih cen.
Imamo baze podatkov za iskanje primerljivih tržnih cen.

Optimiranje davčne osnove

Optimiranje davčne osnove vidimo kot proces davčnega načrtovanja, ki ga je treba zasnovati že v zgodnji fazi razvoja podjetja.

V okviru optimiranja davčne osnove izvedemo:

Posnetek dejanskega stanja (s proučitvijo računovodskih izkazov ali izvedbo preventivnega davčnega pregleda).
Z uporabo zakonitih metod in upoštevanju veljavne zakonodaje predlagamo rešitve.
Pomagamo pri praktični izpeljavi predlogov oziroma predlagano rešitev v celoti izpeljemo.

Optimiranje davčne osnove podjetja je tesno povezano s poznavanjem delovanja podjetja, zato navedeno storitev praviloma nudimo kot nadgradnjo preventivnemu davčnemu pregledu.

Redno davčno svetovanje

Redno davčno svetovanje je namenjeno reševanju sprotnih davčnih dilem. V okviru rednega davčnega svetovanja vam nudimo:

Pripravo strokovnih mnenj in
svetovanje po pavšalni pogodbi.

V okviru davčnega pregleda preverimo: